Sibyl Moholy Nagy

29 Ottobre 1903 (Dresda, Germania) – 8 Gennaio 1971 (New Yok, USA)